Privacyverklaring

Privacy- en cookieverklaring

De algemene gegevens van Monique Cremer:

Naam:  Monique Cremer
Adres:  Leidsestraatweg 15-512
Plaats: 2594 BA Den Haag
KvK-nr:  51307642
Btw-nr: 089612681B02
E-mailadres: monique@moniquecremer.com

______________________________________________________________________________________________

In deze privacyverklaring informeren we u hoe Monique Cremer uw persoonsgegevens verwerkt en gebruikt. Monique Cremer respecteert de privacy van al haar (potentiële) cliënten en de gebruikers van haar website.

Monique Cremer gaat zorgvuldig om met de haar verstrekte persoonlijke informatie en deze gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u de gegevens hebt verstrekt. Uw gegevens worden niet gedeeld met organisaties of individuen die niet met de diensten van Monique Cremer te maken hebben. Monique Cremer houdt zich in alle gevallen aan de eisen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Monique Cremer. Dat betekent dat Monique Cremer niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van organisaties die genoemd worden of waarnaar verwezen wordt op de website van Monique Cremer.


Persoonsgegevens die worden verzameld en verwerkt

  • Naam, e-mailadres en (indien verstrekt) telefoonnummer.
  •  Adresgegevens (indien van toepassing)


Hoe Monique Cremer aan uw persoonsgegevens komt

De persoonsgegevens die Monique Cremer verwerkt worden door uzelf verstrekt, bijvoorbeeld door het invullen van een formulier (bijvoorbeeld het contactformulier) of omdat u gebruik maakt van de diensten van Monique Cremer.


Doel van de verwerking van de persoonsgegevens

  • Het leveren van diensten

Als u informatie inwint, een offerte aanvraagt of een opdracht verstrekt, dan hebben we deze gegevens nodig om de dienstverlening uit te kunnen voeren.

  • Contact opnemen

Dit gebeurt alleen wanneer dit nodig is in het kader van de uitvoering van onze dienstverlening of de met u gemaakte afspraken, of wanneer u daar zelf om hebt gevraagd of toestemming voor heeft gegeven.

  • Afhandelen van uw betaling

Wanneer u ons een opdracht verstrekt, dan hebben we deze gegevens nodig voor facturering en administratieve verwerking van uw betaling.

  • Voldoen aan wettelijk verplichtingen.

Uit administratief oogpunt is er een wettelijke verplichting om sommige gegevens te kunnen overleggen. Daarnaast worden de gegevens ook bewaard om aan andere wettelijke verplichtingen te voldoen.


Bewaartermijn

Monique Cremer bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verstrekt, tenzij een langere bewaartermijn bij wet verplicht is. Hoe lang uw gegevens worden bewaard is dus afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

Gegevens met betrekking tot het afnemen van een dienst bij Monique Cremer bewaren we 7 jaar, in overeenstemming met de fiscale bewaarplicht.


Delen persoonsgegevens met anderen

  • Verstrekken gegevens aan derden

Monique Cremer verstrekt uw gegevens niet aan derden, behalve indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Monique Cremer verleent alleen medewerking aan een verzoek van een autoriteit tot verstrekking van persoonsgegevens na een controle of de gegevensopvraging wel aan de in de wet- en regelgeving gestelde eisen voldoet.

  • Verwerkersovereenkomsten met derden

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van Monique Cremer wordt een verwerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijke behandeling van uw gegevens.

Monique Cremer deelt op dit moment geen persoonsgegevens met derde partijen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens, verwerkt door Monique Cremer, in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar monique@moniquecremer.com. Monique Cremer zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen één maand, op uw verzoek reageren.


Bezwaar maken en overdraagbaarheid

U hebt het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Monique Cremer.

Daarnaast hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Monique Cremer een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens in een computerbestand naar uzelf of een andere, door u genoemde, organisatie te sturen.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website van Monique Cremer wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

Cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en ze onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan Monique Cremer hiermee de website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. De cookies die Monique Cremer gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor uw gebruiksgemak.

Functionele en analytische cookies

Monique Cremer maakt op haar website enkel gebruik van functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Analytische cookies geven inzicht in het gebruik van de website www.moniquecremer.com. Bij het plaatsen van analytische cookies hoeft Monique Cremer geen toestemming te vragen.

Google Analytics

Via de website van Monique Cremer wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Monique Cremer gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Monique Cremer heeft hier geen invloed op. Monique Cremer heeft Google niet toegestaan de verkregen analytische informatie te gebruiken voor andere Googlediensten.

De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de ‘Privacy Shield Principles’ en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Socialmediabuttons

Op de website van Monique Cremer zijn socialmediabuttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen op sociale netwerken als bijvoorbeeld Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Monique Cremer heeft daar geen invloed op. Lees daarom de privacyverklaring van het betreffende socialmediakanaal om te zien wat zij met de (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door de socialmedia-accounts opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De socialmedia-accounts stellen zich te houden aan de ‘Privacy Shield Principles’ en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Helpfunctie van uw browser.


Beveiligen

Monique Cremer neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Er zijn dan ook adequate en passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
De website van Monique Cremer maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn voor misbruik, of indien u meer informatie wilt over de beveiliging van door Monique Cremer verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via monique@moniquecremer.com.


Recht op indienen klacht

U hebt te allen tijde de mogelijkheid en het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, als u van mening bent dat Monique Cremer niet voldoet aan de privacyregelgeving als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat kan via deze link.


Wijzigingen

Door snelle technische ontwikkelingen of gewijzigde wet- en/of regelgeving kan het soms nodig zijn om deze privacyverklaring aan te passen. Monique Cremer behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Dergelijke wijzigingen of aanvullingen worden hier gepubliceerd, daarom raden wij u aan om met enige regelmaat de privacyverklaring te controleren.

 

Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 15 mei 2018.